Курсовая работа на тему "Синонимы в поэме Я. Коласа." - готовые работы

ГлавнаяКаталог работКурсовая работаСинонимы в поэме Я. Коласа.
fig
fig
fig
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Белорусская литература

Синонимы в поэме Я. Коласа.

Описание:

Аб’ектам нашага даследавання з’явіліся сінонімы ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”. У працы аналізуюцца семантычныя, семантыка-стылістычныя, кантэкстуальныя сінонімы. Разглядаецца сінанімія сярод назоўнікаў, дзеясловаў, прыметнікаў і прыслоўяў. Апісваюцца і такія сінонімы, якія выдзяляюцца паўторам прэфікса. Удзяляецца ўвага і апісанню стылістычных функцый, якія выконваюць сінонімы ў паэме “Новая зямля”. Сярод іх адзначаюцца функцыя сэнсавага ўдакладнення, функцыя замяшчэння, функцыя ўздзеяння на чытачоў або слухачоў. Пры разглядзе сінаніміі розных часцін мовы называецца і прыём ампліфікацыі (градацыі) сінонімаў. Акрамя таго, вызначаны месца, значэнне і функцыі сінонімаў у паэме Я.Коласа “Новая зямля”, паказана іх роля ў структурна-семантычнай арганізацыі цэласнасці тэксту.
У асобным раздзеле намі разглядаецца сінанімія фразеалагічных адзінак (ФА) у паэме з прычыны значнасці пытання і недастатковасці яго распрацоўкі ў крытычных матэрыялах. Паколькі мова Я.Коласа вельмі багатая сінанімічнымі ФА, мы ставілі на мэты – разгледзець асаблівасці фразеалагічнай сінаніміі, якая надзвычай шырока прадстаўлена ў паэме “Новая зямля”, вылучыць сінанімічныя рады ФА паводле сінтаксічнай суаднесенасці, вызначыць семантычна тоесныя і семантычна розныя сінанімічныя ФА, выявіць стылістычную ролю паралельнага ўжывання фразеалагізмаў-сінонімаў у адным мікракантэксце. Фактычны матэрыял дазваляе вылучыць тыпы сінанімічных радоў паводле сінтаксічнай суаднесенасці.
Асноўным метадам даследавання з’яўляецца метад лінгвістычнага апісання, які заключаецца ў планамернай інвентарызацыі моўных адзінак і тлумачэнні асаблівасцяў іх ужывання ў паэме. Таксама выкарыстоўваецца апісальна-аналітычны метад; супастаўляльны метад, метад слоўнікавай ідэнтыфікацыі.
Наша даследаванне мае як тэарэтычную, так і практычную значнасць. Матэрыялы даследавання могуць быць скарыстаныя ў практыцы школьнага выкладання лінгвістычных дысцыплін, у прыватнасці, у курсе “Сучасная беларуская літаратурная мова” (раздзелы “Фразеалогія”, “Лексікалогія”), пры парвядзенні пазакласных заняткаў па творчасці Я.Коласа і ўрокаў літаратуры.

Выдержка из работы:

Синонимы в поэме Я. Коласа.

Існуе вузкае разуменне сінаніміі як уласцівасці слоў, якія поўнасцю супадаюць ў сваім значэнні, і больш “шырокае” яе паняцце. Першае мае вялікую каштоўнасць з пункту гледжання семантычнага перыфразавання выказвання, другое – для асэнсавання таго, як функцыянуюць у тэксце, поўнасцю або часткова, эквівалентныя адзнакі. Пры больш шырокім разуменні сінаніміі ўвага акцэнтуецца на тым, што моўныя адзінкі валодаюць не толькі значным падабенствам, але і вядомай розніцай, якая нейтралізуецца ў тэксце [14, с. 224].
Сінонімы (грэч. synonymus – “аднайменны”) – словы адной часціны мовы, якія з’яўляюцца назвай аднаго паняцця, аб’ядноўваюцца агульным значэннем, але адрозніваюцца адценнямі значэння, эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай, спалучанасцю з іншымі словамі ці стылістычным выкарыстаннем [14, с. 123]. “Пры дапамозе сінонімаў паэт пазбягае лексічных паўтораў, моўнай аднастайнасці, перадае неабходнае сэнсавае адценне, інтанацыю” [15, с. 123].
Наяўнасць у мове слоў, якія звязаны паміж сабой падабенствам і блізкасцю значэнняў, заўсёды цікавіла даследчыкаў-лінгвістаў. Праблемы сінаніміі былі разгледжаны ў працах Г.А. Вінакура, А.Д. Грыгор’евай, А.Р. Грыгаран, А.І. Нечытайла, А.А. Каўруса, М.Я. Цікоцкага, М.М. Кожынай і інш.
Спроба аб’яднаць уяўленне аб сінаніміі як семантычнай тоеснасці з уяўленнем аб сінонімах як словах, якія могуць адрознівацца адзін ад другога па значэнні, “прывяла да канцэпцыі нейтралізацыі семантычных адрозненняў сінонімаў у строга азначаных пазіцыях, што ствараюцца семантычнымі, лексічнымі, сінтаксічнымі і іншымі прыкметамі” [1, с. 217].. Было прапанавана лічыць сінонімамі толькі такія падобныя па значэнні словы, адрозненні паміж якімі здольны нейтралізавацца.
Мастацкая літаратура з’яўляецца добрай глебай для развіцця і выкарыстання сінаніміі. Літаратура не толькі ўбірае ў сябе ўсё багацце мовы, удасканальвае яе семантыка-стылістычныя ўласцівасці, пашырае прыёмы яе ўжывання ў маўленні, але і ўзбагачае агульнамоўную сінаніміку ўсё новымі элементамі.
Як зазначае М.М. Кожына, маўленчая творчасць, асабліва ў пісьмовай форме, заўсёды звязана з працай над сінонімамі: выбар такога слова, якое найбольш дакладна, выразна, стылістычна ўдала перадае канкрэтную думку. “Пакуты творчасці” – гэта і ёсць “пакуты сінаніміі” [9, с. 117].

І.2.Разрады Коласаўскіх сінонімаў на аснове тоеснасці значэння.
Сінонімы робяць мову паэтычных твораў больш разнастайнай, маляўнічай, вобразнай, насычанай. Сінанімія надзвычай шырока прадстаўлена ў паэтычным творы Якуба Коласа “Новая зямля”. Выкарыстанне пісьменнікам сінонімаў накіравана на тое, каб пашырыць і ўзбагаціць сэнс, дапоўніць і ўдакладніць змест твора, падкрэсліць экспрэсію аўтарскіх пачуццяў з рознымі стылістычнымі адценнямі.
Сярод разнавіднасцей лексічных сінонімаў, якія аб’яднаны ў пары і сінанімічныя рады на аснове тоеснасці значэння, -- семантычных, кантэкстуальных, агульнаўжывальных, семантыка-стылістычных – найбольшае значэнне маюць апошнія. Гэта абумоўлена эстэтычнай функцыяй мовы, пэўныя аспекты якой і павінны рэалізаваць сінонімы. Яны паляпшаюць эмацыянальна-экспрэсіўную характарыстыку вобразнасці, надаюць новае апісанне звыкламу паняццю: Як на нівах / Жыта збажынкі лёгка гнуцца / І людзям радасна смяюцца / Сваім прыемным, мілым спевам / Пад лёгкім ветрыку павевам. [11, Т.6, С.9]; А пташкі голасна і здольна / Смяюцца мілым шчабятаннем / І поўняць луг сваім спяваннем. [11, Т.6, С.10]; Яны [буслы] / разводзяць ужо крылы, / Ўгару на локаць падлятаюць, / Паветра ловяць, заграбаюць [11, Т.6, С.10]; Мне душу смуткам напаўняе, / Што ў прошласць канулі гадочкі, / Мае шчаслівыя дзянёчкі, — / Прайшла, вясна ты маладая! [11, Т.6, С.13]; І звон аб прыпек скавародны, / Так блізкі сэрцу, так ім родны, / У нейкім радасным настрою / Спяваў ім песняю святою / І лашчыў сэрцы іх і вушы / І поўніў радасцю ім душы, / Такі прыемны, мілагучны, / У той прыемнасці выключны, / Ён разліваўся па ўсім целе [11, Т.6, С.14]; І сеў Міхал у страшнай дзічы, / Дзе лес адзін, хмызняк ды поле / Ды ветру посвісты на волі. [11, Т.6, С.33] і іншыя.

Отзывы клиентов:

Светлана
26 июнь 2022
Закончила интересное исследование по политологии, но не смогла написать достойную научную статью по своей тематике. Коллеги порекомендовали оставить заявку на сайте DIPLAND. Результат не разочаровал. Поручаюсь за этот полезный сервис, обращайтесь и не пожалеете!
Тип работы:
Оценка:
Константин
26 июнь 2022
Перешел на сайт Дипленд по рекламной ссылке. Решил проверить, насколько хорош этот сервис. Заказал ответы на билеты к экзамену по сопромату. Специалисты справились отлично, правда, сроки несколько огорчают. В целом, устроило. Рекомендую всем студентам!
Тип работы:
Оценка:
Элла
26 июнь 2022
В рамках маркетингового исследования потребовалось подготовить яркую и эффектную презентацию. Не имея подобного опыта, думала, что провалю проект. Однако коллеги подсказали сайт дипленд.ру, где я получила качественную помощь. Презентация прошла успешно! Маркетологам будет полезен данный сервис!
Тип работы:
Оценка:
Даниил
26 июнь 2022
Срочно потребовался перевод юридических документов на испанский язык. Покупка недвижимости — дело ответственное. Риелтор посоветовал обратиться за помощью на сайт dipland.ru. Автора подобрали не сразу, что заставило меня понервничать. Однако результата стоило подождать. Работа была выполнена качественно, и я успешно закрыл сделку. Всем, кто столкнулся с подобными трудностями, рекомендую эту компанию.
Тип работы:
Оценка:
Дмитрий
26 июнь 2022
Успешно учусь в вузе на факультете химии, но последняя лабораторная работа поставила меня в тупик. Хорошо, что есть такой полезный сервис, как DipLand. Мне его посоветовал лаборант. На оформление заказа ушло буквально пять минут. Работа была выполнена качественно, со всеми необходимыми расчетами. Получилось сохранить отличную успеваемость. Поделюсь полезной ссылкой с одногруппниками.
Тип работы:
Оценка:
Алена
26 июнь 2022
Учусь на заочном, и в моем городе невозможно найти предприятие, чтобы полноценно пройти производственную практику. Заказала отчет на сайте DIPLAND. Цены приемлемые, а результат заслуживает высшей оценки. Всем подругам рассказала об этой компании.
Тип работы:
Оценка:
Читать больше отзывов

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества

Похожие работы: