Белорусский язык - готовые работы

ГлавнаяКаталог работБелорусский язык
fig
fig
Кантрольная работа №2 для студэнтаў-завочнікаў па тэме “Марфалогія беларускай мовы”, складзеная на падставе ВМК “Марфалогія”
Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий.
Вариант № 1.
Задание № 1.
Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
Задание № 2.
Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем:
Задание № 3.
Напішыце словы па-беларуску.
Занание № 4.
Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.
Задание № 5.
Раскрыйце дужкі.
Залание № 6.
Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў.
Задание № 7.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Задание № 8.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Залние № 9.
Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі.
Задание № 10.
Праскланяйце займеннікі: я, сябе, ніхто, некалькі, які-небудзь.
Задание № 11.
Праспрагайце наступныя дзеясловы.
Задание № 12.
Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў.
Задание № 13.
Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
Задание № 14.
Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў.
Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий.
Вариант № 4.
Заданне № 1.
Перакладзіце тэкст па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
Заданне № 2.
Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанні якіх не супадаюць з вымаўленнем.
Заданне № 3.
Напішыце словы па-беларуску.
Заданне № 4.
Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.
Заданне № 5.
Раскрыйце дужкі.
Заданне № 6.
Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў:
Заданне № 7.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Заданне № 8.
Перакладзіце прыметнікавыя словазлучэнні на беларускую мову.
Заданне № 9.
Запішыце лічбы словамі і раскрыйце, дзе трэба, дужкі.
Заданне № 10.
Праскланяйце займеннікі.
Заданне № 11.
Праспрагайце наступныя дзеясловы.
Заданне № 12.
Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў.
Заданне № 13.
Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
Заданне № 14.
Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў.

Реферат по белорусскому языку на тему: Фразеалагизмы-устойливыя спалучэнни слоу.

Мэта нашай працы - вывучэнне асаблівасцей падачы спартыўнай інфармацыі ў публіцыстыцы. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:
- разгледзець асаблівасці публіцыстычнага стылю;
- вызначыць асноўныя рысы падачы спартыўнай інфармацыі;
- прааналізаваць спартыўныя артыкулы з пазіцыі вылучэння адметнасцей.

 

Кожнае слова, якое мы далучаем да іншых у сказе, у творы мае канкрэтны сэнс, азначае канкрэтную рэальнасць. Гэта калі разглядаць слова асобна, як азінку. У сказе ж яно ўжо не адасобленае, не проста маўленчая адзінка. Арганічна звязанае з іншымі словамі, яно набывае дадатковыя рысы, новае, іншым разам нечаканае асвятленне. Вядомы лінгвіст В. В. Вінаградаў назваў гэты феномен камбінаторным прырашчэннем сэнсу”. Сэнсавая структура слова, адзначае ён, “пашыраецца і ўзбагачаецца тымі мастацка-выяўленчымі “прырашчэннямі” сэнсу, якія развіваюцца ў сістэме цэлага эстэтычнага аб’екта (літаратурнага твора)” [5, с. 48].
Мы жывем ў эпоху інфарамацыйнай рэвалюцыі. “Можна вылучыць тры асноўных аспекта інфармацыйнай рэвалюцыі: інфармацыйна-колькасны, тэхналагічны і сацыальны. Колькасны аспект праяўляецца ў павелічэнні агульнага аб’ёму інфармацыі і колькасці рознаўзроўневых адзінак інфармацыі (бітаў, знакаў, сімвалаў, цэлых тэкстаў)” [8, с. 19].
Тэхналагічны аспект характарызуецца дасягненнямі ў электронных, камп’ютарных і тэлекамуніцыйных тэхналогіях, якія дазваляюць больш ці менш паспяхова пераапрацоўваць, захоўваць, назапашваць і перадаваць гэты каласальны аб’ём інфармацыі.
Сацыальны аспект інфармацыйнай рэвалюцыі зводзіцца да таго, што інфармацыйны ціск на ўсіх нас павялічваецца. Кожнаму прыходзіцца апрацоўваць усё большы памер інфармацыі. Каб кваліфікавана прымаць тыя ці іншыя жыццёвыя рашэнні, патрабуецца улічваць усё больш розных дадзеных. Таму новыя і нфармацыйныя тэхналогіі граюць усё больш значную сацыальную ролю: яны глыбока пранікаюць у паўсядзёнае жыццё і змяняюць яго, фарміруючы новы стыль жыцця інфармацыйнага грамадства.
Мова рэагуе на новыя сацыальныя і тэхналагічныя тэндэнцыі “развіццём літаратурна-мастацкіх і публіцыстычных стылей” і “папаўненнем слоўнікава складу” [12, с. 214].
Такім чынам, вывучэнне асаблівасцей мовы Інтэрнет-артыкулаў падаецца нам вельмі цікавым і актуальным, таму аб'ектам нашай працы з'яўляюцца Інтэрнет-артыкулы, прадметам – асаблівасці стылю і мовы Інтэрнет-артыкулаў.
Мэта нашай працы – вывучэнне асаблівасцей стылю і мовы Інтэрнет-артыкулаў.
Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:
1. разгледзець стылістыку як галіну мовазнаўства;
2. вызначыць асноўныя кірункі даследавання стылістычных асаблівасцей публіцыстычных твораў;
3. прасачыць асаблівасці мовы Інтэрнета;
4. прааналізаваць стылістычныя асаблівасці Інтернет-артыкулаў.
 

Контрольная работа для студентов-заочников 7 заданий:

 

аданне 1. Знайдзіце і складзіце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складзіце тэзісны план да яго.
Заданне 2. Падбярыце з любога тэксту па 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі, а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнцыі.
Заданне 3. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і складзіце з імі сказы выразнай функцыянальна-стылявой прыналежнасці.
Заданне 4. Выпішыце з артыкула па спецыяльнасці 20 словазлучэнняў ці слоў і перакладзіце іх на беларускую мову. У тэрміналагічным слоўніку ці ў слоўніку прафесіналізмаў знайдзіце тлумачэнні гэтых слоў.
Заданне 5. Падбярыце тэкст на рускай мове па спецыяльнасці, у якім былі б дзеепрыметныя злучэнні, і перакладзіце яго на беларускую мову.
Заданне 6. Напішыце інфарматыўную ці індыкатыўную анатацыю на любы параграф з падручніка па вашай спецяльнасці.
Заданне 7. Напішыце адзін асабісты дакумент і адзін справавы ліст.

У нашай працы мы звернем увагу на асаблівасці ўжывання размоўнага стылю, перш за ўсё гутарковага сінтаксіса, у творчасці беларускага пісьменніка М. Зарэцкага і на перадачу гутарковага сінтаксісу (ці яго выкарыстанне) у перакладных творах. Другі складнік нашага даследавання – пераклад мастацкай англійскай літаратуры на беларускую мову і асаблівасці адлюстравання гутарковага сінтаксісу пры перакладзе. Трэба адзначыць, што на беларускую мову былі перакладзены творы такіх аўтараў, як Дж. Р. Толкін, Г. Грын, Дж. Джойс, Шэкспір, Дж. Кіплінг, Дж. Лондан, С. Моэм, Дж. Оруэл і шмат іншых.
Аб’ектам нашага даследавання, такім чынам, з`яўляюцца мастацкія творы М. Зарэцкага і перакладны раман Дж. Оруэла “1984”; прадметам – асаблівасці гутарковага сінтаксісу ў мастацкіх творах.
Мэта нашай працы – вывучэнне гутарковага сінтаксісу, яго эмацыянальна-экспрэсіўных функцый на матэрыяле мастацкіх твораў Міхася Зарэцкага і перакладнога рамана Дж. Оруэла “1984”.
Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:
1. акрэсліць паняцці “размоўная лексіка” і “гутарковы сінтаксіс”;
2. прасачыць асаблівасці іх ўжывання ў мастацкім тэксце;
3. вылучыць асноўныя сінтаксічныя канструкцыі гутаковага тыпу ў творах Міхася Зарэцкага і перакладным рамане Дж. Оруэла “1984”;
4. параўнаць асаблівасці перадачы гутарковага сінтаксісу ў творах Міхася Зарэцкага і перакладным рамане Дж. Оруэла “1984” і зрабіць адпаведныя вывады.
Пры даследаванні выкарысто?валіся наступныя метады: апісальны, , структурны, метад кампанентнага аналізу, кампаратыўны.
 

 

Стилистика белорусского языка - КР № 2 - Вариант 5

Заданне 1. Пастаўце назоўнікі ў родным склоне множнага ліку. Падкрэсліце тыя назоўнікі, якім уласціва варыянтнасць канчаткаў у межах нормы. 
Заданне 2. Складзіце сказы так, каб паказаць адрозненне значэнняў пададзеных ніжэй назоўнікаў. 
Заданне 3. Выпраўце памылкі ва ўтварэнні формаў ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў. 
Заданне 4. Растлумачце, падмацоўваючы прыкладамі, чым адрозніваюцца (як семантыкай, так і стылістычнай афарбоўкай) займеннікавыя звароты не хто іншы як, не што іншае як, ніхто іншы не, нішто іншае не. 
Заданне 5. Запішыце не менш 8-10 прыказак і прымавак з лічэбнікамі. Паводле адной з іх складзіце міні-тэкст. 
Заданне 6. З пададзеных колькасна-іменных спалучэнняў выпішыце тыя, якія адпавядаюць літаратурнай норме.
Заданне 7. Перакладзіце дзеясловы на беларускую мову, звяртаючы ўвагу на асаблівасці суфіксальнага ўтварэння дзеясловаў у беларускай мове. Падкрэсліце словы, уласцівыя для навуковага стылю.
Заданне 8. Перакладзіце тэкст на беларускую мову, звяртаючы ўвагу на асаблівасці перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметных зваротаў. 
Заданне 9. Перакладзіце на беларускую мову наступныя дзеепрыслоўі і складзіце з імі сказы. 
Заданне 10. З пададзеных формаў выпішыце правільныя і складзіце з імі словазлучэнні.
Заданне 11. Вызначыце стыль тэксту і тып маўлення.
Заданне 12. Размясціце дадзеныя сказы так, каб утварыўся тэкст. Вызначце стыль і тып тэксту.
Заданне 13. Зрабіце стылістычны аналіз тэксту паводле наступнага плана:

У межах вышэйсказанага зварот да сучаснага перачытвання і асэнсавання паэмы Я.Коласа “Новая зямля” з мэтай выяўлення духоўнай велічы беларускага селяніна зусім не лішні. Таму тэма нашага даследавання падаецца актуальнай на сённяшні дзень.
Мэта даследавання – акрэсліць духоўныя якасці працоўнага селяніна-беларуса, вызначыць і прааналізаваць тыповыя вобразы паэмы.
Задачы даследавання: 1. Разгледзець асноўныя этапы жыццёвага і творчага лёсу вялікага паэта Беларусі Якуба Коласа; 2. Прааналізававаць асаблівасці сучаснага стаўлення да паэмы замежных навукоўцаў; 3. Раскрыць ментальную адметнасць характараў беларусаў; 4. Асэнсаваць ролю духоўных якасцей у паўсядзённым жыцці працоўнага чалавека.
Аб'ектам даследавання выступае паэма Я.Коласа “Новая зямля” (усе цытаты з паэмы прыведзеныя паводле электроннага рэсурса [25]. Галоўным метадам з’яўляецца аналіз вобразаў паэмы Я.Коласа “Новая зямля”. Пры напісанні курсавой працы выкарыстоўваліся крытычныя артыкулы беларускіх літаратуразнаўцаў І.Навуменкі, А.Лойкі, М.Мушынскага, В.Жураўлёва і іншых. Практычная значнасць нашага даследавання бачыцца ў тым, што вывучэнне паэмы Я.Коласа “Новая зямля” з’яўляецца праграмным для школьнага курса літаратуры, таму матэрыялы даследавання будуць карыснымі для настаўнікаў беларускай літартуры.
 

Узнайте стоимость работы онлайн!
Предлагаем узнать стоимость вашей работы прямо сейчас.
Это не займёт
много времени.
Узнать стоимость
girl

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества