По алфавиту:

Указатель категорий Менеджмент 'КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЮРИДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА'

'КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЮРИДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА'

Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Менеджмент
Количество страниц: 112
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2009
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

Вступ
1 Дослідження теоретичних аспектів комплексної оцінки функціонування юридичного підприємства.
1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.
1.2 Загальна характеристика потенціалу підприємства.
1.3 Структура потенціалу підприємства.
1.4 Графоаналітична модель потенціалу підприємства.
1.5 Виробничо-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка й управління.
1.6. Метод оцінки потенціалу підприємства „Квадрат потенціалу”.
2. Комплексне управлінське дослідження об’єкта аналізу.
2.1 Характеристика об’єкта дослідження з теми дослідження.
2.1.1 Юридично правова форма власності, організація системи управління, показники керування.
2.1.2 Господарські результати об’єкту дослідження.
2.1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності шахти №81 «Київська».
2.1.3.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції
2.1.3.2 Аналіз собівартості продукції.
2.1.3.3 Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами.
2.1.3.4 Аналіз використання трудових ресурсів.
2.1.3.5 Аналіз ефективності використання основних фондів.
2.1.3.6 Аналіз фінансових результатів.
2.1.4 Ділова активність об’єкту дослідження.
2.1.5 Виробничий менеджмент.
2.2. Комплексна оцінка використання виробничо-економічного потенціалу на шахті №81 „Київська” ДП „Ровенькиантрацит”
2.2.1 Оцінка потенціалу ТЕС через розрахунок „Квадрату потенціалу”.
2.2.2 Оцінка рівня ринкової партнерської надійності шахти №81 „Київська”серед складових ДП „Ровенькиантрацит”.
2.2.3 Інтегральний показник ефективності використання виробничого потенціалу шахти.
3 Рекомендації і пропозиції.
Висновки.
Перелік посилань.
Додатки:

Описание.

Після досягнення незалежності Україна вступила в епоху реформ, унікальний характер яких проявляється в тому, що на протязі дуже короткого періоду часу здійснюється перехід від консервативної, яка не приймала ніяких змін державної системи, до нових відносин у сфері політики, економіки, управління, організації
Головним фактором успішного здійснення усіх змін в суспільстві є створення ринкової середи функціонування підприємств та економіки держави в цілому. Але не можливо при цьому розраховувати на успішний характер здійснення реформ, не приділяючи потрібної уваги питанням управління економічними процесам, розробки ефективних механізмів функціонування господарюючих суб’єктів та формуванню системи їх економічних інтересів.
Однією з важливих задач, які стоять в наступний час перед керівництвом на різних рівнях господарювання, є задача формування нової системи прогнозування й планування різних територіальних комплексів, галузей, окремих підприємств та їх структурних одиниць. При цьому в першу чергу необхідно враховувати не стільки можливості виробництва товарів та послуг окремими галузями і підприємствами, що являлось одним з головних показників рівня потенціалу в період планової економіки, скільки здатності задовольняти потреби та максимально враховувати інтереси усіх учасників на кожній стадії відтворювального процесу.
Аналіз і оцінка вказаних умов здійснюється на основі використання системи показників економічної та підприємницької могутності держави, окремого регіону, галузі та конкретного підприємства, яка враховує величину накопичених ресурсів та ступінь використання потенційних можливостей. У вітчизняній практиці для оцінки економічної мощі об’єкта використовується такий показник як його потенціал. Слід відзначити, що для отримання найбільш достовірних даних про потенціал конкретного об’єкта постає необхідність здійснення його моніторингу на різних рівнях управління, вчасності, на рівні регіону та на рівні конкретного підприємства. Необхідність проведення моніторингу потенціалу обумовлена наступними посиланнями:
- агрегована інформація про потенціал господарюючого суб’єкта має фактичні дані. Особливо важним є формування системи прогнозних даних по кожному регіону, галузі та підприємству, що дозволить виявляти негативні та позитивні тенденції у їх розвитку;
- недоліки агрегування особливо ощутимі при наявності сильної диференціації в регіонах і галузях;
- відсутність інформації у реальних можливостях кожного підприємства та його скритих резервів;
При цьому слід враховувати, що у кожних визначений момент часу підприємство має достатньо визначений потенціал.
Загально прийнятої методики оцінки виробничого потенціалу у даний час немає. Взагалі, в теоретичному плані проблема оцінки виробничого потенціалу підприємства в умовах української економіці, по нашій оцінці, знаходиться у даний час майже на нульовому рівні.
У промислово розвитих країнах діють різні методики оцінки виробничого потенціалу фірм і компаній. Ці методики носять не описовий а конкретно-економічних, кількісний характер.
Щоб виробляти конкурентоспроможну продукцію треба вести постійну роботу по оцінці виробничого потенціалу, виявленню недоліків та їх усунення, формуванню нових методів.
В умовах, які склались у економіці України, аналіз і оцінка підприємств стає об’єктивною необхідністю, тому що у сучасній конкурентній боротьбі виграє той, хто аналізує та оцінює свої потенційні можливості.
Дана робота присвячена вирішенню проблем, які постають при оцінці виробничого потенціалу підприємства, достовірність оцінки якого залежить від: якості вхідної інформації для оцінці, від вірно обраної методики та напрямків оцінки згідно цілям підприємства. На сучасному етапі для менеджерів підприємств запропоновано використання декілька підходів оцінки виробничого потенціалу, які і будуть розглянуті.
Метою дослідження є удосконалення і розвиток методології оцінки виробничого потенціалу з застосуванням комплексного підходу до оцінки та за окремими напрямками у залежності від цілей організації.
Мету дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань:
● Ведення на підприємствах постійного моніторингу своєї конкретної оцінки виробничого та фінансового потенціалу підприємства з ціллю її вдосконалення;
● Розробка механізму оцінки виробничого потенціалу підприємства у залежності від цілей організації, яка б мала застосовуватися безпосередньо економістами підприємств;
● Необхідність більш детального аналізу причин неефективного використання ресурсів підприємств за структурними підрозділами підприємства (тобто внутрішнього аналізу):
Виходячи с цього:
● Аналізу існуючих методів оцінки виробничого потенціалу з метою виявлення з них найбільш повно характеризуючих усі основні сторони діяльності підприємства;
● Розробка методики комплексної оцінки виробничого та фінансового потенціалу організації за основними напрямками її діяльності;
● Дослідження впливу цілей організації та рівня на якому передбачається розрахунок на вибір напрямків оцінки;
● Дослідження основних критеріїв методів оцінки виробничого потенціалу для вірного вибору основного напрямку оцінки (у комплексі або окремого), з метою економії часу та коштів на проведення оцінки і забезпечення достовірності результатів згідно конкретним цілям.
Предметом дослідження є механізм оцінки виробничого та фінансового потенціалу Шахти №81 „Київська”.
Теоретичною та методологічною основою роботи були положення і наукові труди вчених економістів, законодавчі положення, типові положення з питань оцінки виробничого та фінансового потенціалу підприємства, положення математичної статистики, менеджменту та маркетингу.
В якості інформаційної бази використовувались дані звітів про фінансовий стан, баланс підприємства, дані про стан основного технологічного обладнання та інші.
В процесі дослідження використовувалися методи математичної статистики, експертні, індексні методи, методи рейтингових оцінок. В роботі було доведено:
●Необхідність підходів до оцінки виробничого потенціалу як до питання залежного від цілей окремої організації;
● Розроблено механізм вибору напрямків оцінки у залежності від цілей організації;
Отримані результати можуть бути використані менеджерами шахти, по-перше, для оцінки своїх позицій на ринку, по-друге, для постійного моніторингу у галузі, для постійного аналізу своєї діяльності у порівнянні з конкурентами, по-третє, для оцінки майбутніх ділових партнерів. А також: для удосконалення системи управління підприємством з застосуванням маркетингового, інноваційного, ексклюзивного, ділового та інших підходів; можуть бути використані для формування конкурентних переваг підприємства та резервів конкурентоспроможності; для притягнення інвесторів та інших ділових партнерів, завдяки відповідності їх вимогам.
В сучасному світі рівень економіки будь-якої країни та життєвий рівень населення знаходяться в абсолютній залежності від використання найуніверсальнішої енергії – паливної. Тому щорічно зростає її виробництво та споживання, а для цього повинно зростати добуток палива для теплових електростанцій, тобто добуток вугілля.
Те, що відбувається в електроенергетиці кожної окремої країни, завжди є складовою світових процесів і закономірностей в цій галузі. Одна з таких закономірностей – пряма кореляція між рівнем споживання електроенергії на душу населення та рівнем його (населення) життя. В країнах з високим рівнем життя показник споживання електроенергії на душу населення в рік має значення від 5,8тис кВт-год (Англія) до 18,5 тис кВт-год (Канада). У Франції, де кількість населення така, як в Україні, цей показник дорівнює 8200 кВт-год за рік. На жаль, в Україні цей показник щорічно знижується : в 1990 році він дорівнював 5627, а в 2000р. 3529 кВт-год, тобто зменшився в 1,6 разів.
Необхідність підвищення цього показника в Україні в першу чергу пояснюється тим, що він дорівнює лише 980-1000кВт-год за рік на жителя в сфері соціально-побутового забезпечення, що є недостатнім, враховуючи використання в побуті холодильників, кондиціонерів та ін. електрифікованих приладів.
Саме тому друга частина поданої дипломної роботи присвячена підвищенню ефективності діяльності шахти №81 „Київська”, як однієї з джерел палива для теплових електростанцій. Тобто предметом написання дипломної роботи є вивчення діяльності шахти №81 „Київська”, за 2005- 2006 роки. Як рекомендація виступає пропозиція впровадження інноваційної технології КАКОЙ – .........................................
Задачами дипломної роботи є: дослідження теоретичних аспектів з питань управління виробничим та економічним потенціалом підприємства; комплексне управлінське дослідження економічної та ділової діяльності шахти №81 „Київська”, за два роки з метою виявлення недоліків та переваг в діяльності шахти; оцінка виробничого потенціалу шахти; розробка заходів підвищення виробничого та фінансового потенціалу шахти та і взагалі економічного стану; висновки та пропозиції.
Для реалізації цілі поданої роботи необхідно вирішити наступні задачі:
1) Проаналізувати літературні джерела з питання комплексної оцінки виробничо-економічного потенціалу підприємства;
2) Провести аналіз господарської діяльності шахти №81 „Київська” за два роки;
3) Виявити недоліки в діяльності підприємства, особливо з питань ефективності використання потенціалу;
4) Розробити рекомендації по підвищенню економічної ефективності діяльності шахти та її виробничого потенціалу

Выдержка из работы.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Можна назвати внутрішні механізми фінансової стабілізації в діяльності шахти, які сприяють підвищенню платоспроможності:
1.Зменшення поточних внутрішніх і зовнішніх обов’язків підприємства за рахунок:
а) скорочення суми постійних витрат (включно скорочення управлінського персоналу, витрат на поточний ремонт і т. п.);
б) скорочення рівня перемінних витрат (включно скорочення виробничого персоналу основних і допоміжних підрозділів; зниження обсягів виробництва неякісної продукції );
в) продовження терміну кредиторської заборгованості по товарним операціям (отриманому банківському кредиту);
г) пролонгація короткострокових банківських кредитів;
2.Збільшення суми грошових активів у поточному періоді за рахунок:
а) ліквідації портфелю короткострокових фінансових вкладень;
б) реалізації окремих високоліквідних грошових і фондових інструментів портфелю довгострокових фінансових вкладень:
в) рефінансування дебіторської заборгованості з ціллю зменшення загальної її розміру;
г) прискорення обороту дебіторської заборгованості, особливо по товарним операціям, за рахунок скорочення термінів комерційного і споживчого кредитів які пропонуються;
д) нормалізація розмірів поточних запасів товарно- матеріальних цінностей.
Ціль цього етапу фінансової стабілізації рахується досягнутою, якщо ліквідована поточна неплатоспроможність.

Список литературы.

. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. 2004 – 316с.
4.Фінанси підприємств: Підручник під ред. проф. Поддєрьогіна А.М. Київ: КИЕЦ, 2000.
5.Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. – М.: Дело, 2000.
6. Савицкая У. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000.- 688с.
7. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, статистика, управление – М.: ИНФРА, 2000. – 312с.
8. А.Н. Люкшинов Стратегический менеджмент: Учебник.- ЮНИТИ. М. 2001 – 375с
9. Фатхутдинов Р.А Стратегический менеджмент: Учебник.-5-е изд. перед и доп. М.: Дело. 2002 -448с.
10 Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты). - Л.: Изд-во ЛГУ,1984.-135с.
11. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел. 1999 – 394с.
1. Авдєєнко В.І. Котлов В.А. Виробничий потенціал промислового підприємства .-М.:, 1998.- С.135-136
2. Анчишкин А.И, Прогнозування зростання економіки.-М., 1996.- С.15-27
3. Архипов В.М. Проектування виробничого потенціалу об\'єднань (теоретичні аспекти).-Л.: Видавництво ЛГУ,1994.-С.75-89.
4. Донец Ю.Ю. Ефективність використання виробничого потенціалу. - Киев.: Знання, 1998. - С.123.
5. Ермоловіч Л.Л. Аналіз ефективності промислового виробництва. - М.: 2000.- С.216-221
6. Журко В. Ф. Оперативний економічний аналіз в управлінні виробництвом. - Київ, 1997. - С. 215
7. Спірін В. С. Аналіз економічного потенціалу підприємства. - М.:, 1999. - С.295
8. Виробничий потенціал промисловості. /Под ред. Н.И.Иванова.-Киев, 2001.- С.311-323
9. Виробничий потенціал: оновлення і використання / Н. І. Іванов і ін. - Київ, 1998. - С.160
10. Віханській О.С.Менеджмент:Учеб. - М.:Гардарика, 2000.- С.87-92
Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru