По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №1)

Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №1)

ВУЗ: БГУК
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 9
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Cкачиваний: 2
Последнее скачивание: 2010-10-12

Содержание.

1. Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
2. Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем:
3.Напішыце словы па-беларуску:
4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары:
5. Раскрыйце дужкі:
6. Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў:
7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:
8. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:
9. Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі:
10. Праскланяйце займеннікі: я, сябе, ніхто, некалькі, які-небудзь.
11. Праспрагайце наступныя дзеясловы:
12. Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў:
13. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове:
14 .Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:
Літаратура:

Описание.

Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий.
Вариант № 1.
Задание № 1.
Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
Задание № 2.
Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем:
Задание № 3.
Напішыце словы па-беларуску.
Занание № 4.
Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.
Задание № 5.
Раскрыйце дужкі.
Залание № 6.
Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў.
Задание № 7.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Задание № 8.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Залние № 9.
Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі.
Задание № 10.
Праскланяйце займеннікі: я, сябе, ніхто, некалькі, які-небудзь.
Задание № 11.
Праспрагайце наступныя дзеясловы.
Задание № 12.
Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў.
Задание № 13.
Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
Задание № 14.
Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў.

Выдержка из работы.

Практически все более или менее крупные фирмы имеют в своей структуре отделы М., укомплектованные высококвалифицированными и хорошо оплачиваемыми специалистами. Накопленный капиталистическими странами опыт маркетинговой деятельности может, при творческом к нему отношении, сослужить полезную службу и нашим предприятиям и учреждениям, в особенности тем из них, что работают сегодня в новых условиях хозяйствования. Это справедливо и по отношению к учреждениям социально-культурной сферы, оказывающим разнообразные культурные услуги населению. Дело в том, что культурно-досуговые учреждения — клубы, парки, музеи, центры досуга и т. п. испытывают сегодня немало трудностей с оформлением социально-культурного заказа на обслуживание трудовых коллективов, материально-техническим и финансовым обеспечением культурных программ.
Маркетынг у сферы культуры
комплекс узаемазлучаных элементаў дзелавой актыўнасці працаўнікоў культурна-досуговых устаноў, накіраванай на вывучэнне культурных інтэрасаў і духоўных запатрабаванняў насельніцтва, пошук эфектыўных шляхоў і сродкаў іх фармавання і задавальненні ў мэтах усебаковага развіцця асобы, падвышэнні культуры асобных людзей і грамадства ў цэлым. М. як эканамічнае паняцце і выгляд камерцыйнай дзейнасці, паўстаў у пачатку бягучага стагоддзя ў ЗША. Першапачаткова пад М. разумелася дзейнасць, звязаная з арганізацыяй гандлю рознымі таварамі. Яна, у прыватнасці, ўклю-чала ў сябе вывучэнне попыту пакупнікоў, рэкламаванне прадаваных тавараў, пасляпродажнае абслугоўванне спажыўцоў, што, у канчатковым рахунку, спрыяла росту прыбытку якой-небудзь фірмы або прадпрымальніка, У шматлікіх дзяржаўных праграмах за мяжой праблемам М. надаецца сур'ёзная ўвага: ствараюцца інстытуты, факультэты і кафедры, шматлікія школы мэнэджараў, дзе пытанні М. вывучаюцца на ўзроўні кіроўных дысцыплін. Практычна ўсе больш або меней буйныя фірмы маюць у сваёй структуры аддзелы М., укомплектованныя высокакваліфікаванымі і добра аплачванымі адмыслоўцамі. Назапашаны капіталістычнымі краінамі досвед маркетынгавай дзейнасці можа, пры творчым да яго стаўленні, саслужыць карысную службу і нашым прадпрыемствам і ўстановам, асабліва тым з іх, што працуюць сёння ў новых умовах гаспадарання. Гэта справядліва і па стаўленні да ўстаноў сацыяльна-культурнай сферы, якія аказваюць разнастайныя культурныя паслугі насельніцтву. Справа ў тым, што культурна-досуговые ўстановы - клубы, паркі, музеі, цэнтры вольнага часу і т. п. выпрабоўваюць сёння нямала цяжкасцяў з афармленнем сацыяльна-культурнай замовы на абслугоўванне працоўных калектываў, матэрыяльна-тэхнічным і фінансавым забеспячэннем культурных праграм.

Список литературы.

1. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мн., 1986.
2. В.У.Азарка, А.С.Васілеўская, М.М.Круталевіч. Беларуская мова: спецыяльная лексіка. – Мн., 2004.
3. Беларуская мова. Пад агульнай рэдакцыяй Л.М.Грыгор’евай. – Мн., 1994.
4. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мн., 1996.
5. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. – Мн., 1977–1984.
Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru