По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык

Белорусский язык

Актуальныя праблемы вывучэння сатырычнага раману - Курсовая работа
Уводзіны: Часта мы назіраем у літаратуры даволі пашыранае кола твораў, у якіх мастак імкнецца парушыць жыццёвыя прапорцыі, падкрэслена павялічыць жыццёвыя з’явы, паказць іх у гратэскнай, нерэальнай форме. Камічнае ў жыцці – гэта з’ява ўнутрана супярэчлівая. Асноўная асаблівасць камічнага ў тым, што яно заснавана на прыхаванай у з’яве, але зразумелай нам унутранай супярэчлівасці і ўнутранай непаўнавартасці, на неадпаведнасці знешніх дадзеных і ўнутраных магчымасцей, і наадварот. Разглядаючы сатырычныя вобразы, прыходзіш да высновы, што яны пэўным вобразам эмацыянальна афарбаваныя. Эмацыянальная ацэнка ў сатыры – заўсёды адмаўленне таго, што адлюстроўваецца, праз смех над ім. “Вывучэнне сатрычных твораў грунтуецца найперш на выяўленне камічнага праз разгляд пэўных сродкаў: мовы твора, вобразнай сістэмы, тэмы і ідэі. Асобным пунктам ідзе разгляд рэчаіснасці, якая праламляецца ў творы” [15, с. 12]. На сучасным этапе, як мы лічым, сатырычны раман...
подробнее...Заказать уникальную работу
Актуальныя праблемы вывучэння сатырычнага раману - Курсовая работа
Мэта нашай працы – вылучыць асноўныя праблемы вывучэння сатырычнага рамана. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 1. разгледзець сатыру як літаратуразнаўчае паняцце; 2. вылучыць сродкі і прыёмы дасягнення сатырычнага ў творы; 3. вызначыць асаблівасці вывучэння сатырычных твораў; 4. прасачыць асаблівасці беларускіх сатырычыных раманаў (на прыкладзе рамана А. Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя” і Ул. Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародкі”); 5. паказаць асноўныя напрамкі даследавання сатырычнага рамана....
подробнее...Заказать уникальную работу
Безэквiвалентная лексiка як праяуленне самабытнасцi cлоунiкавага складу беларускай мовы - Курсовая работа
УВОДЗІНЫ: У навуковай літаратуры падкрэсліваецца вялікае культурнае і палітычнае значэнне агульнага лексічнага фонду ў розных мовах. “Але лінгвіст павінен бачыць пастаянную дыялектыку агульнага і адметнага. У сувязі з гэтым праблема нацыянальнай лексічнай спецыфікі ўяўляецца не менш, а відавочна і больш важнай у аспекце лінвістычным. Іменна з нацыянальнай адметнасцю лексікі звязана праблема вар'іравання аб'ёму значэння суадносных слоў у розных мовах” [19, с. 3]. “Мова павінна валодаць велізарнымі камунікатыўнымі і выяўленчымі здольнасцямі, што немагчыма без такіх жа значных чыста нацыянальных асаблівасцей, без своеасаблівай індывідуальнай "непаўторнасці" мовы" [5, с. 131]. Рысы непадобнасці, нацыянальнай спецыфікі найбольш праяўляюцца на ўзроўні лексікі. Такім чынам, адно з цэнтральных накірункаў лінгвістычных даследванняў сацыяльнай і культурнай абумоўленасці мовы – лінгвакраіназнаўчы накірунак [6]. Адлюстраванне нацыянальнай спецыфікі...
подробнее...Заказать уникальную работу
Беларуская мова - дзяржауная мова Вяликага Княства Литоускага - Реферат
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белоруский язык - Контрольная работа
Заданне №1. Выпішыце сказ з тэксту. Назавіце ўсе часціны мовы ў ім. Чортаў камень Ніхто не памятае таго часу, калі і як папаў сюды гэты камень. Самыя старыя людзі расказваюць, што яшчэ іх дзяды і прадзеды помняць яго. І называўся ён Чортаў камень. Чаму далі яму такую назву, не ведаю. Можа, за яго бязмерную велічыню, а можа, і за тое, што гэты камень многа зла прынёс і прыносіць людзям. Колькі людскіх калёс і восей пабіта і паламана аб камень! Колькі пакалечана рук і ног! А гузоў колькі набілі тут людскія голавы! Каля каменя ішла дарога. Невядома, чаму людзі выбралі сабе тут дарогу, хто першы праехаў, пралажыў тут след і павёў за сабою другіх? Многа адказаў ёсць на гэта пытанне, многа легенд зложана людзьмі пра Чортаў камень: розум чалавечы не можа заспакоіцца, пакуль не вытлумачыць сабе цёмнага, невядомага, няяснага. Казалі, што камень прынеслі сюды нейкія старцы і налажылі на яго праклён, асудзіўшы яго на доўгія вякі ляжаць на гэтым месцы. Людзі добра ведалі, колькі зла і няшч...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - БГУК - вариант 1 для студентов-заочников - Контрольная работа
Варыянт 1 1.Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову на спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага формату). У перакладзеным варыянцв падкрэсл'ще словы-тэрміны іншамоўнага паходжання. 2.Спішыце словы, падкрэсл'ще зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем: 3. Напішыце словы па-белару: 4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары: 5.Раскрыйце дужкі: А)Запішыце, дзе трэба, вялікую літару: Б) Запішыце словы разам, асобна,  праз дэфіс: 6.Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў: 7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову: 8.Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову: 9.Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі: 10.Праскланяйце займеннікі:+++ 11.Праснрагайце настунныя дзеясловы: 12.Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў: 13.Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове: 14.Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - вариант 1 - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - вариант 1 - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - вариант 2 - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - вариант 4 - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - вариант 5 - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - контрольная работа - Контрольная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №1) - Контрольная работа
Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий. Вариант № 1. Задание № 1. Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання. Задание № 2. Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем: Задание № 3. Напішыце словы па-беларуску. Занание № 4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары. Задание № 5. Раскрыйце дужкі. Залание № 6. Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў. Задание № 7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Задание № 8. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Залние № 9. Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі. Задание № 10. Праскланяйце займеннікі: я, сябе, ніхто, некалькі, які-небудзь. Задание № 11. Праспрагайце наступныя дзеясловы. Задание № 12. Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў. Задание № 13. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаб...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №4) - Контрольная работа
Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий. Вариант № 4. Заданне № 1. Перакладзіце тэкст па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання. Заданне № 2. Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанні якіх не супадаюць з вымаўленнем. Заданне № 3. Напішыце словы па-беларуску. Заданне № 4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары. Заданне № 5. Раскрыйце дужкі. Заданне № 6. Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў: Заданне № 7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Заданне № 8. Перакладзіце прыметнікавыя словазлучэнні на беларускую мову. Заданне № 9. Запішыце лічбы словамі і раскрыйце, дзе трэба, дужкі. Заданне № 10. Праскланяйце займеннікі. Заданне № 11. Праспрагайце наступныя дзеясловы. Заданне № 12. Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў. Заданне № 13. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове. Задан...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык Контр. № 1 Вариант № 1 - Контрольная работа
  Заданне 1Фонетический разбор Заданне 2 Заданне 3 Заданне 4 Заданне 5 Перевод   Объявление - Объем -  Старье -  Семья -  Объехать - Адъютант -  Подъемник - Объездишься -  Пятьюдесятью -  Восемью -  Серьезный -  Здоровье -  Пиявка -  Интервью - і Заехать - Дробью -  Объект -  Поголовье -  Пьеса -  Веселье -  Барьер -   Ведёшь -  Восемь -  Насыпь -  Семьсот -  Голубь - Зверь -  Верфь -  Нарочь -  Надпись - Дверь -  Беречь -  Стричь -    Заданне 6 Перевод одним словам   Добрае зерне –  Здабываць золата –  Склад для зерня – Карыстацца землямі –  Нарыхтоўваць збожжа –  Шырокі фармат –  Сто гадоў –    Заданне 7 ...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык Контр. № 1 Вариант № 2 - Контрольная работа
  Заданне 1 Складзіце словазлучэнні з прапанаванымі словамі, якія выступалі б то ў прамым, то ў пераносным значэнні. Акно: а Акорд:  Апетыт:  Армія:  Артылерыя:  Арэна:  Атака:  Атмасфера: Заданне 2. Запішыце амонімы, абазначаючы іх тып. Заданне 3. Выпішыце з тэксту выдзеленыя словы і, карыстаючыся “Слоўнікам сінонімаў і блізказначных слоў” (Клышка М.К. Мн., 1993), падбярыце да іх сінонімы. Да стылістычна афарбаваных слоў падайце паметы. Заданне 4.  Дапішыце прыказкі і прадкрэсліце антонімы. Паводле адной з іх напішыце невялікі тэкст тыпу разважання. Заданне 5.  Растлумачце значэнне слоў-паронімаў. Складзіце з выдзеленымі паронімамі словазлучэнні ці сказы і запішыце іх. Заданне 6.  Карыстаючыся фразеалагічным слоўнікам беларускай мовы (Лепешаў І.Я. Т. 1-2. Мн., 1993), растлумачце значэнне фразеалагізмаў. Падайце фразеалагізмы ў сказах. Заданне 7. Запішыце 5-6 ...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык( проффесиональная лексика) - вариант 12 - Контрольная работа
  Работа содержит одно задание. Заданне 4.Складзiце тэзiсны план тэксту па спецыяльнасцi ...
подробнее...Заказать уникальную работу
Белорусский язык(проффесиональная лексика) - Вариант 9 - Контрольная работа
  Заданне 1. Размяркуйце словы па групах. Агульнаўжывальныя Абмежаванага ўжытку   Дыялектная лексiка Спецыяльная лексiка Жаргонная лексiка Заданне 2. Прывядзiце прыклад навуковага тэксту. Выявiце: а) тыповыя лексiка-граматычныя сродкi арганiзацыi гэтага тэксту (абстрактныя назоўнiкi, назоўнiкi роднага склону, зваротныя дзеясловы, неасабова-прэдыкатыўныя словы, аддзеяслоўныя назоўнiкi); б)тыповыя лексiка-сiнтаксiчныя канструкцыi. Заданне 3. Вызначце стыль тэксту пры дапамозе прыведзеных сказаў. Знайдзiце моўныя памылкi. Выпраўце iх. Заданне 4. Складзiце тэзiсны план тэксту па спецыяльнасцi (на выбар студэнта). Заданне 5. Знайдзiце памылкi ў тэксце. Выпраўце iх. Заданне 6. Перакладзiце. тэкст на беларускую мову. Знайдзiце ў перакладзе прыклады магчымай iнтэрферэнцыi. Вызначце яе вiд. Выпiшыце тэрмiны....
подробнее...Заказать уникальную работу
Вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича - Курсовая работа
Жыццё слова ў мастацкім тэксце вельмі цікавае. Па назіраннях даследчыкаў, значэнне слова ў мастацкім тэксце часта аказваецца крыху іншым, чым ягонае слоўнікавае значэнне. “Слова змяняе прадметную суаднесенасць. Семы, якія складаюць моўнае семантычнае ядро, замяняюцца часткова ці поўнасцю. У тэксце ўзнікае арыгінальная сэнсавая перыферыя, і толькі асобная моўная сема пераходзіць у склад моўнага сэнсу” [14, с. 73]. Але зразумець “новае” значэнне слова нам дапамагае кантэкст, а таксама, калі гэта датычыцца мастацкага тэксту, галоўная тэма і ідэя твору. Такім чынам, атрымліваем, што “кантэкст актуалізуе моўнае семантычнае ядро вобраза, сцвярджаючы ягоны змест” [26, с. 76]. Мова, якая ўжываецца ў паэтычных творах, звязана з паэзіяй не толькі знешняй традыцыяй словаўжывання, але і пэўнымі ўнутранымі якасцямі, бо мова павінна адпавядаць таму свету, які адлюстроўваецца, таму паэтычнаму настрою, які перадаецца. Таму мова паэзіі ўспрымаецца як паэтычная сама ...
подробнее...Заказать уникальную работу
Вобразы варъятау у творах "Гамлет" У.Шэкспiра I "Раскiданае гняздо" Я.Купалы - Дипломная работа
...
подробнее...Заказать уникальную работу
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru