По алфавиту:

Указатель категорий Белорусская литература Мова паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”

Мова паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”

ВУЗ: БГПУ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусская литература
Количество страниц: 11
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

Раздзел 1. Паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”:
 агульная характарыстыка..........................................................................3

Раздзел 2. Асаблівасці мовы твораў “Энеіда навыварат”
 і “Тарас на Парнасе”....................................................................................5

Раздзел 3. Вывады........................................................................................9

Раздзел 4. Практыкаванне 35..................................................................10

Описание.

Паэма «Энеіда навыварат»носіць ярка выражаны парадыйны характар. Яна ў лёгкай жартаўлівай форме пераказвае сусветна вядомы антычны міф аб тым, як адзін з герояў Траянскай вайны Эней — сын багіні кахання Венеры — са сваімі паплечнікамі вяртаецца на радзіму. Аўтар адкрыта насміхаецца з высокага стылю класічных трагедый, іх адарванасцю ад жыцця, увагі толькі да высокага і трагічнага. Займальны сюжэт, выразная трапная мова, цікавыя прыкметы вясковага побыту, запамінальнасць пераказу падзей зрабілі паэму творам шырока вядомым задоўга да друкавання.

 

Тарас на Парнасе”-адзiн з самых выдатных твораўбеларускай паэзii ХVII стагоддзя. Галоўны пафас паэмы заключаецца ўвысмейванніпсеўданароднасцi i абароне сапраўднай народнасцi.

“Тарасна Парнасе“ -твор парадыйна-сатырычны. Некаторымi асаблiвасцямi ён зблiжаецца з "Энеiдай навыварат", у тых карцiнах, дзе ўналiчным плане малююцца старажытна-грэчаскiя i рымскiя багi. Падабенства выдавочна сведчыць пра тое,што аўтар добра ведаўпапулярную ўяго час "Энеiду навыварат", працягваўу яе традыцыi. Парадыйнасць паэмы мае iншы сэнс. Аўтарская сатыра ўу творы скiравана не на дваранскi класiцызм, а на тыя з'явы, што перашкаджалi развiццю прагрэсiўнай лiтаратуры ўчас напiсання паэмы.

Даследаванне мовы твораў “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” паводле сінтаксічных, лексічных і мастацкіх асаблівасцей дазволіла зрабіць наступныя вывады:

 

Раздзел 4. Практыкаванне 35.

Прааналізуйце ўрывак з летапісу другой палавіны 16 стагоддзя і вызначыце:

1. уласнабеларускія фанетычныя і марфалагічныя рысы, якія набывалі характар нормы.

2. розныя архаізмы і ступень іх адлюстравання параўнальна з летапісамі 15- першай палавіны 16 стагоддзяў.

Выдержка из работы.

Асаблівасці мовы

- устойлівыя выразы

Устаў я нешта дужа рана, -
Здаецца, зь першых петухоў…

- ужыванне гупапераймальных слоў

…Аж тут - лоп-лоп! - цераз дарогу
Як быццам цецярук зьляцеў.
Злажыўся стрэльбай - кляпсь! - ня паліць,
Крамзель з другога! - не пякець!
Гляджу - аж вось з-за елі валіць
Як ёсьць хароміна-мядзьведзь!
..

- зніжаная лексіка і памяншальна-ласкальныя суфіксы, размоўная лексіка

…Хоць не труслівы я дзяціна,
Але затросься, як асіна,
Зубом, як цюцька, лапачу.
Аж бачу - зломана лясіна,
І ўздумаў: дай-ка ўскачу!...

…А Зеўс тым часам насьцябаўся,
Што носам чуць зямлю ня рыў…

-  русізмы

…Гатоў адзін другого з'есць,
Бо кожны морду ўперад суець,
Каб першым на гару ўзлезць…

- усечаная форма прыметнікаў

…Любіў ён цешыць грэшна цела
Ды часам лоўка падгуляць…

 

- перадача гутарковай мовы

...Эней спалохаўся, ўсхадзіўся.   

Матуз ад портак аж зваліўся,      

Са страху й нюні распусціў      

Ды, як у трасцы, ён завыў.

Траянцы ўсе казлы задралі,        

Са ўсіх чаўноў яны гукалі,           

Ў балоце быдта лісавей,

Ачухаўшысь, ўскрычаў Эней...

- выкарыстанне зніжанай лексікі

...Траянцы такжа ўсе латрыгі",

Ўсе абібокі і юрыгі...

- выпадзенне часткі слова

...О, цар-царэвіч, тат Нептун!..

- усечаная форма слова

...Любіў ён цешыць грэшна цела...

- русізмы

...Ды грэкі вуйму нарабілі...

- памяншальна-ласкальныя суфіксы

...Здарова, свацейка Юнона,

Даўно цябе я не відаў...

...Яна мякотнага паела...

- запазычаныя словы

...3 якой фантазіі вы тут?!..

...А Норд учора з'ехаў к жонцы,

Зефір з дзяўчатамі зайграўся,   

А Эўр у батракі наняўся...

Список литературы.


Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru