По алфавиту:

Указатель категорий Экономика предприятия Форми і системи оплати праці та їх удосконалення.

Форми і системи оплати праці та їх удосконалення.

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Экономика предприятия
Количество страниц: 42
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2006
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................................5
1. Організація оплати праці...................................................................................……….6
Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія………………………...............................................................……….6
Політика оплати праці на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки країни................................................................................…….....….8
Форми та системи оплати праці......................................................................…...9
2. Політика соціального захисту населення.........................................................……...19
Соціальне страхування...............................................................................……...19
Соціальні пенсії............................................................................................…….22
2.2.1. Поняття й підстави призначення соціальних пенсій........................……22
2.2.2. Пенсії за вислугу років.......................................................................…….23
2.2.3. Пенсії з інвалідності.............................................................................…...24
2.2.4. Пенсії на випадок утрати годувальника...........................................…….26
Соціальні допомоги........................................................................................…...27
2.3.1. Види допомоги та обставини їх призначення......................................….27
2.3.2. Соціально-правові гарантії одиноких матерів (батьків)....................…..28
2.4. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства....................29
3. Сучасні проблеми політики оплати праці та соціального захисту населення і можливі шляхи їх вирішення........................................................................……...….33
Стан і перспективи реформування заробітної плати в Україні...............…….33
Проблеми соціального захисту населення у системі бюджетного забезпечення та їх вирішення................................................................……..….37
Висновки..................................................................................................................……...40
Література.................................................................................................................……..41
Додаток А......................................................................................................................….43
Додаток Б…………………………………………………………………………………44
Додаток В………………………………………………………………………………...45

Описание.

ВСТУП
В даній курсовій роботі розглядається заробітна плата як економічна категорія. У роботі описується структура і функції заробітної плати. Також розглядаються основні принципи організації оплати праці в сучасних умовах. Приділено увагу механізму регулювання заробітної плати.
Ціль даної курсової роботи полягає в проведенні дослідження стану оплати праці, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, з’ясувати їх недоліки. Враховуючи результати досліджень розроблено рекомендації й заходи по усуненню кризового стану в оплаті праці, по збільшенню задоволення працівників заробітною платою.
Для здійснення цієї цілі необхідно виконати слідуючи завдання:
по-перше, необхідно з’ясувати сутність категорії заробітної плати;
по-друге, розглянути сучасний стан оплати праці у народному господарстві. Визначити основні принципи організації заробітної плати. Також необхідно розглянути існуючі форми та системи оплати праці;
по-третє, слід розглянути можливість застосування інших сучасних систем оплати праці. Оскільки оплата праці нині знаходиться в кризовому стані необхідно розробити рекомендації по її вдосконаленню. Тобто розробити конкретні заходи щодо підвищення задоволення працівників своєю заробітною платою.
В сучасних ринкових відносинах ми зіткнулися з проблемою ринкової оплати праці і старою системою оплати. При виникненій дешевизні праці з’явилася невідповідність рівня її оплати за старою схемою – з’явились диспропорції. Це призвело до так званої “несправедливої” оцінки праці. В умовах непередбаченості і невизначеності оцінки праці виникли перегони заробітної плати та цін, які тільки посилили соціальну напругу в суспільстві. Неадекватність оцінки праці, невиплати заробітної плати – все це призвело до того, що праця перестала грати першу роль у житті суспільства. Ця нестабільність породила масу проблем: бідність працюючого населення, занепад виробництва, зменшення споживчого попиту.
А з цього витікає і проблема сучасного захисту населення. Щоб вирішити цю проблему необхідно розглянути складові частини системи соціального захисту населення, виявити їх переваги та недоліки. Соціального захисту і допомоги потребують не окремі верстви населення, а практично більшість громадян на сучасному етапі. Тому вирішення цієї проблеми досить актуально на наш час і потребує уваги зі сторони держави.

Выдержка из работы.

ВИСНОВКИ

Розглянувши основні питання державного регулювання оплати праці можна зробити висновок, що процес виплати заробітної плати через визначення переліку дієвих видів й форм виплати потребує подальшого дослідження і наукового обгрун¬тування.
Зауважимо, що взяття до уваги і відповідна реалізація зазначених пропозицій і передового досвіду уможливить ефективніше запроваджувати гнучкі форми ор¬ганізації оплати праці та зайнятості населення, соціально захистити права людей праці в Україні.
Вдосконалюється і організація за¬робітної плати, механізм стимулювання працівників. При цьому заохочу¬вальний акцент зроблено на якісному вдосконаленні робочої сили, а саме підвищенні професійної майстерності, розкритті і максимальному використанні інтелектуального потенціалу працівників, їхній ініціативі й винахідництві.
Започаткування означеного виду заохочення у поєднанні з іншими заохочу¬вальними формами дає змогу запровадити гнучкі заохочувальні системи: почасової з колективним або індивідуальним преміюванням, відрядно-прогресивної та ін.
Використання подібних систем передбачається законодавчо і має відповідне місце у всіх галузях економіки України. Проте, як показує практика, через неспри¬ятливі соціально-економічні чинники, існує реальна тенденція до згортання преміальної складової заробітку.
Це можна пояснити наявністю неплатежів, в яких опинилися підприємства без належної підтримки та контролю держави. За таким фінансовим станом переважна більшість вітчизняних підприємств, організацій та установ змушена відмовлятись від застосування складних систем заохочення, використовуючи при цьому прості форми оплати праці, причому з відносно низькими рівнями заробітку.
Щодо державної політики соціального захисту, то важливе місце тут займає об’єктивна необхідність бюджетного фінансування галузей соціальної інфраструктури.
Головним завданням держави є те, що вона повинна у глобальному фінансовому плані не стільки захищати своїх громадян, скільки створити переду¬мови, за яких кожна людина може самостійно забезпечувати свої фінансові потреби.

Список литературы.

ЛІТЕРАТУРА

1. Экономика предприятия: Учебник / Под. ред. О. И. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 520 с. – (серия “Высшее образование”).
2. Вачевська Н. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1. – с. 177-187
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.
4. Лаптій І. Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія. // Право України. – 2005. – № 1. – с. 106-109
5. Пономарева Г. А. Заработная плата как єкономическая в правовая категория. // Вестник Ун-та Рос. Акад. образования. – 2001. – № 4. – с. 80-88
6. Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)” (по состоянию на 1 января 2004 года). – Х.: “Одиссей”, 2004. – 160 с.
7. Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.
8. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1998. – 544 с.
9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
10. Олексенко Т. Виплати працівникам: новини 2005 року. // Баланс. – 2005. – №7. – с. 26-31
11. Сирота И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины (научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). – Х.: “Одиссей”, 1999. – 464 с.
12. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.
13. Макійчук Т. Соціально-правові гарантії одиноких матерів (батьків). // Праця і зарплата. – 2005. – № 4. – с. 6-7
14. Черватюк О. Сучасні проблеми організації заробітної плати в Україні та можливі шляхи їх вирішення. // Укпаїна: аспекти праці. – 2000. – № 6. – с. 27-32
15. Каменецький В. Заробітна плата в Україні: стан і перспективи реформування. // Соціальна політика. – 2005. – № 5. – с. 2-3
16. Калина А. Облік та аналіз заробітної плати на підприємстві. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 2. – с. 61-64
17. Дьяченко В. Державна допомога має бути адресною. // Соціальний захист. – 2004. – №10. – с. 10-12
18. Величко О. Соціальний захист населення у системі бюджетного забезпечення. // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 6. – с. 40-43
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru