По алфавиту:

Указатель категорий Экономика предприятия ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Экономика предприятия
Количество страниц: 61
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2008
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Санація як механізм подолання фінансової кризи на підприємстві 6
1.2 Механізм управління фінансовою санацією підприємства 13
1.3 Методика проведення фінансової санації підприємства 16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ „ЛАННІВСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ” 23
2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ „Ланнівський молочноконсервний комбінат” 23
2.2 Аналіз ліквідності і платоспроможності ЗАТ „Ланнівський молочноконсервний комбінат „ 25
2.3 Аналіз ефективності роботи і ділової активності підприємства 33
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИХОДУ З КРИЗИ 42
3.1 Санаційна спроможність підприємства та її оцінка 42
3.2 Стабілізаційні заходи фінансового стану підприємства 44
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
ДОДАТКИ 61

Описание.

Сучасна економічна дійсність примушує керівників підприємств постійно ухвалювати рішення в умовах невизначеності. В умовах фінансової і політичної нестабільності, комерційна діяльність переповнена різними кризовими ситуаціями, результатом яких може стати неспроможність або банкрутство.
В умовах нестабільної економіки, уповільнення платіжного обороту, високої інфляції, нестабільності податкової системи, політичної нестабільності, невизначеності, недостатньої кваліфікації менеджерів підприємства, інститут банкрутства набуває все більшого поширення. Разом з тим, в господарській практиці в останні роки почастішали випадки умисної самоліквідації підприємств, що забезпечує залучення значного об\'єму позикового капіталу (в грошовій, товарній і інших формах) і використавши його в цілях наживи окремих осіб, оголошують себе банкротами для того, щоб ухилитись від розрахунків. Механізм таких дій кваліфікується як \"фіктивне банкрутство\" і переслідується в кримінальному порядку.
Політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці і використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства.
Таким чином, управління фінансовою санацією підприємства не втрачає актуальності, а в сучасних умовах, навпаки, дуже гостро торкається багатьох нинішніх українських підприємств, які можуть виявитися неплатоспроможними і збанкрутілими.
Метою даної курсової роботи є висвітлення проблем управління фінансовою санацією підприємства, розробка програми антикризового управління фінансами.
Поставлена в роботі мета зумовила необхідність рішення наступних задач:
 обґрунтувати напрями застосування системного підходу до антикризового управління підприємством;
 узагальнити класифікацію етапів антикризового управління і методики обґрунтовування управлінських рішень на кожному етапі;
 розглянути механізми фінансової реструктуризації і санації підприємств;
 провести аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Ланнівський молочноконсервний комбінат» з метою оцінки платоспроможності і загрози банкрутства підприємства.
Об\'єкт дослідження – підприємство, що знаходиться в кризовій ситуації, а саме ЗАТ «Ланнівський молочноконсервний комбінат» для виходу з кризи якого застосовується процедура санації.
Предмет дослідження – методика проведення фінансової санації підприємства.
Вибір об\'єкту і предмету дослідження обумовлений тим, що в даний час в умовах національної економіки, що складаються, багато підприємств схильні до ризику банкрутства і попадання в кризовий стан незалежно від галузі промисловості і величини самого підприємства.
Метод дослідження – коефіцієнтний, математико-статистичні методи, методи теорії управління: середні величини, табличний метод, моделювання економічного процесу, індексний аналіз чинника.
В першому розділі роботи «Економічний зміст фінансової санації підприємства» приводяться мета і задачі фінансової санації, і детально представлений план проведення санації підприємства.
В другому розділі роботи «Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Ланнівський молочноконсервний комбінат» проведений аналіз діяльності ЗАТ «Ланнівський молочноконсервний комбінат», зроблена оцінка загрози банкрутства.
В третьому розділі роботи «Шляхи удосконалення фінансово-господарського стану підприємства» представлені основні підходи антикризового фінансового управління, методики діагностики банкрутства на підприємстві, розглянуті механізми фінансової стабілізації і реструктуризації підприємства і запропоновані заходи щодо проведення фінансової санації підприємства.
В курсовій роботі використані матеріали економічної і статистичної літератури, тематичні матеріали періодичних видань.

Выдержка из работы.

Гарний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб\'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.
Фінансовий стан підприємства необхідно аналізувати з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Фінансову ефективність роботи підприємства відбивають: забезпеченість власними оборотними коштами і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність.
Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва , фондовіддача. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. У зв\'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його діяльності повинні взаємно доповнювати один одного.
Задачами санації і санаційного аудиту насамперед є оцінка фінансового аналізу, перевірка витрат засобів по цільовому призначенню, виявлення причин фінансових ускладнень, можливостей поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища.
Керівництво підприємства ввесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, намагаючись домогтися такого положення , щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна і забезпечувала б необхідні грошові поповнення.
Прийняття рішень у таких областях, як, наприклад, придбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначення асортименту продукції, що випускається, відноситься до довгострокового планування. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах), де ступінь деталізації є досить невисокий. Довгострокові плани являють собою свого роду рамкову конструкцію, складеними елементами якої є короткострокові плани. План санації це і є довгостроковий план діяльності підприємства направлений на вихід підприємства з кризи.
Кредитори уважно стежать за цими показниками, щоб бути впевненими, що підприємство може оплатити свої короткострокові боргові зобов’язання і покрити зафіксовані платежі доходами .
Таким чином, проведений санаційний аудит підприємства дає змогу оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є незалежним з фінансового боку, збільшується або зменшується рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства цілям його господарської діяльності.
З огляду на вище сказане можна підсумувати, що ЗАТ „Ланнівський молочноконсервний комбінат” має реальну змогу подолати кризу, вийти на беззбитковий режим діяльності, уникнути банкрутства (ліквідації) підприємства.

Список литературы.

Список використаної літератури

1. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 2343-ХІІ від 14.05.92 р.
2. Закон України „Про банкрутство” // Відомості ВРУ.- 1992.- №31
3. Андреев С.В. Неспроможність (банкрутство) підприємств. Проблеми і шляхи реформування економічного кадрового потенціалу: Навчал. посіб. – М.: РУЦ, 1996.-254с.
4. Бень Т., Довбня С. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємства// Економіка України.- 2002.-№8.- С.36.
5. Білик М.Р. Вдосконалення методів і підходів до аналізу фінансового стану підприємств// Економіст.-2001.-№ 11.-С.56.
6. Голобоков С.О. Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрутству// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 2003.- №6.- С.46.
7. Голів С. Прогнозувуання банкрутства підприємства // Бух. облік і аудит. — 2000. — № 2.- С.44.
8. Єфіменко Н. Аналіз фінансового положення підприємства // Бух. облік і аудит. — 1999. — № 3.-С.52.
9. Кругла Н.М. Особливості визначення та обґрунтування оцінки економічних результатів діяльності підприємств// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №5.- С.104.
10. Копилюк О.І.,Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. – 2005. – 168 с. 18. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2002.
11. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 1995.
12. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Дн-к. – 2001.
13 Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. М: ДиС, 1997 год.
14. Мельник Т.М. Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №3.- С.170.
15. Моргулець О.Б., Нікітін Ю.О. Модель реструктуризації підприємства// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №3.- С.119.
16. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник. – 4-те вид., перероб. та доп. – 2002. – 571 с.
17. Ремньова Л.М. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства як складова його фінансового менеджменту// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №2.- С.87.
18. Ситник Л.С. Розробка та оцінка варіантів антикризової стратегії реструктуризації підприємства// Економіка промисловості.-2000.-№5.
19. С.51.Наказ Міністерства економіки України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” від 17 січня 2001 р. N 10.Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України
20. Економічний аналіз: Навч. Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І.
Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, -2001.
21. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання.:
Монографія. – К.:КНЕУ, 2001.
22. ПавловськаО.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз :
Навч. Метод посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, -2000.
23. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч..
посібник. – К.: КНЕУ, 2000.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru