По алфавиту:

Указатель категорий История Беларуси Фарміраванне беларускай нацыі

Фарміраванне беларускай нацыі

ВУЗ: БГАТУ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: История Беларуси
Количество страниц: 14
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2010
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

 

Уводзіны 3
1. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю 4
2. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю 7
3. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў 9
Заключэнне 13
Спіс выкарастанай літаратуры 14
 
 

Описание.

 

ПЫТАННI
 
ТЭМА 19. Фарміраванне беларускай нацыі. 
1. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю.
2. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю.
3. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў.
 

Выдержка из работы.

 

УВОДЗІНЫ
 
Мэта данай працы складаецца ў аналізе фарміравання беларускай нацыі напрыканцы XIX – пачатку XX ст.
Праз шэраг складаных этапаў у сваёй эвалюцыі этнагенез беларусаў у XIX ст., асабліва ў яго апошнія дзесяцігоддзі і на пачатку XX ст., значна паскорыўся і выйшаў на стадыю фарміравання нацыі. 
Магчымасць фарміравання і існавання беларускай нацыі адзначалася наяўнасцю наступных рыс [3, c. 261]:
? агульнасцю тэрыторыі і эканамічнага жыцця, 
? супольных рыс нацыянальнага характару, культуры і літаратурнай мовы.
У дачыненні да беларусаў царскае самадзяржаўе праводзіла палітыку поўнай нацыянальна-культурнай асіміляцыі. Такая паліты-ка зыходзіла з ідэалагічнай дактрыны «заходне-русізму», якая разглядала беларусаў як неад'емную частку адзінага рускага народу. Гісторыю Беларусі «заходне-русы» трактавалі выключна ў кантэкс-це расійскай гісторыі, не прызнавалі станоўчых момантаў у развіцці беларускай культуры ў эпоху ВКЛ і Рэчы Паспалітай, беларускую мову разглядалі як заходне-рускі дыялект вялікароскай мовы. Такія ідэі карысталіся ўрадавай падтрымкай і пашыраліся сярод насельніцтва з дапамогай праваслаўнай царквы і дзяржаўнай школы. Адмоўным фактарам у развіцці беларускай нацыі стала пашырэнне стэрэатыпу, паводле якога беларусы праваслаўнага веравызнання атаясамляліся з рускімі, а беларусы-каталікі - з палякамі. Адначасова вялікая частка прад-стаўнікоў шляхецкіх элітаў і каталіцкага духавенства Беларусі атаясамляла сябе з польскай культурай і праводзіла палітыку паланізацыі. Але менавіта ў дадзены храналагічны перыяд, дзякуючы намаганням прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі, выпрацоўваецца беларуская нацыянальная ідэя, адраджаецца літаратура на мове карэннага насельніцтва, ствараецца навуковае беларусазнаўства [4, c. 34].
 

Список литературы.

 

1. 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. - М.: Вышэйшая школа, 1999. - 314 с.
2. Арлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. / Арлоў У., Сагановіч Г. - М.: Полымя, 1997. - 540 с.
3. Гісторыя Беларусі: дапаможнік для паступаючых в ВНУ / А.Л.Абецэдарская, П.І.Брыгадзін, Л.А.Жылуновіч і інш.; Пад рэд.А.Г.Каханоўскага і інш. - Мн.: Экаперспектыва, 1998. – 496 с.
4. Гісторыя беларускай культуры: Дапам. / Склад. С. А.Габрусевіч і інш. - Гродна: ГрДУ, 2004. - 59 с.
5. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. М.П.Касцюк, У.Ф.Ісаенка, Г.В.Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – 527. 
6. Шыбека З. Нарысы гісторыі Беларусі (1795-2002). / Шыбека З. - Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. - 460 с.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru