По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Марфалогія беларускай мовы

Марфалогія беларускай мовы

Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 16
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Cкачиваний: 6
Последнее скачивание: 2012-01-18

Содержание.

I. Знайдзіце і запішыце публіцыстычны тэкст (прыкладна 400 слоў) любога жанра.
II. 1. Вызначце граматычнае значэнне 20 слоў, пазначце сродкі яго выражэння. Якімі формамі (сінтэтычнымі ці аналітычнымі) выражаецца граматычнае значэнне?
2. Што такое словаформа? Прааналізуйце ўсе словаформы ў першых двух сказах.
3. Якія часціны мовы найбольш частотныя ў тэксце? Знайдзіце ў тэксце словы беларускай безэквівалентнай лексікі.
III. 1. Знайдзіце ў тэксце назоўнікі, якія назвы яны абазначаюць: рэчаў, жывых істот, асоб, людзей, прафесій, з’яў прыроды, прымет, дзеянняў, уласцівасцей, якасцей.
2. 20 назоўнікаў пастаўце ў формы меснага і творнага склонаў адзіночнага ліку.
3. Назоўнікі мужчынскага роду пастаўце ў форму роднага склону адзіночнага ліку.
4. Знайдзіце формы назоўнікаў, якія з’яўляюцца варыянтнымі ці якія, на вашу думку, парушаюць літаратурную норму.
5. Якія назоўнікі адносяцца да канкрэтных ці абстрактных?
IV. 1. Вызначце лексіка-граматычны разрад прыметнікаў, ужытых у тэксце.
2. Утварыце магчымыя ступені параўнання прыметнікаў.
3. Ад якой часціны мовы і якім спосабам утварыліся адзначаныя прыметнікі?
4. Якія з прыметнікаў выступаюць у тэксце як эпітэты.
V. 1. Выпішыце ўсе лічэбнікі з тэксту, пазначце іх разрад. Запішыце з імі аўтарскія сказы, замяняючы лічбы словамі.
2. Патлумачце, што ўяўляюць сабой колькасныя, зборныя і парадкавыя лічэбнікі. Якімі членамі сказа з’яўляюцца лічэбнікі ў выбраным тэксце.
VI. 1. Выпішыце ўсе займеннікі. Вызначце іх разрад, марфалагічныя прыметы. Сінтаксічную функцыю ў тэксце.
2. Запішыце правільна словазлучэнні, раскрыўшы дужкі:
VII. 1. Выпішыце дзеясловы, якія лексічныя значэнні яны абазначаюць.
2. Вызначце ў дзеясловах пераходнасць-непераходнасць.
3. Пазначце склонавыя значэнні назоўнікаў пры пераходных дзеясловах.
4. Знайдзіце зваротныя дзеясловы.
5. Запішыце асобна дзеясловы закончанага і незакончанага трывання. Вызначце спосаб ўтварэння трывання гэтых дзеясловаў.
Пазначце лад дзеясловаў. Ад дзеясловаў абвеснага ладу ўтварыце загадны і ўмоўны.
7. Змяніце час дзеясловаў.
8. Пазначце тып спражэння дзеясловаў. 6 дзеясловаў праспрагайце, патлумачце прыналежнасць да 1 ці 2 спр.
VIII. 1. Утварыце ад дзеясловаў ўсе магчымыя дзеепрыметнікі. Пры дапамозе якіх сродкаў яны ўтварыліся? Да якога стану адносяцца ўтвораныя дзеепрыметнікі.
2. Выпішыце дзеепрыслоўі. У якіх выпадках дзеепрыслоўі пераходзяць у іншыя часціны мовы.
IX. 1. Знайдзіце прыслоўі ў тэксце, пазначце іх марфалагічныя характарыстыкі і сінтаксічную функцыю ў сказах.
2. Утварыце магчымыя ступені параўнання прыслоўяў.
3. Што такое безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)? Прывядзіце прыклады ўжывання (вазьміце 10 сказаў з любых беларускамоўных газет), пазначце крыніцу.
X. 1. Ахарактарызуйце асобна па групах усе службовыя часціны мовы, якія назіраюцца ў тэксце (прыназоўнікі, злучнікі, часціцы, мадальныя словы), пазначце іх значэнне ў тэксце.

Описание.

Кантрольная работа №2 для студэнтаў-завочнікаў па тэме “Марфалогія беларускай мовы”, складзеная на падставе ВМК “Марфалогія”

Выдержка из работы.

I. Знайдзіце і запішыце публіцыстычны тэкст (прыкладна 400 слоў) любога жанра.
Найбольш старажытныя манеты, якiя захоўвалiся ў зямлi беларускай, чаканiлiся яшчэ ў I—II стагоддзях i патрапiлi да нас з Рыма. Па словах Шамiля Iршатавiча, наўрад цi iмi маглi расплачвацца за нейкiя тавары, хутчэй за ўсё яны былi сувенiрамi цi сыравiнай для iншых вырабаў — часам iх проста пераплаўлялi. Як плацежныя сродкi манеты на нашай тэрыторыi з’явiлiся толькi на рубяжы VIII —IХ стагоддзяў. Арабскi халiфат плацiў дзiрхемамi за розныя тавары: мёд, воск, футра, рабоў i iншае. На Русi адна шкурка кунiцы каштавала адзiн дзiрхем, адсюль i пайшла мясцовая назва грашовай адзiнкi. Iснуе версiя, што многiя старажытныя "iмёны" манет на нашай тэрыторыi з’явiлiся дзякуючы гандлю шкуркамi жывёл. А вось самая дробная манетка — векша (або веверыца цi бела) — наадварот дала назву звярку, бо роўна столькi каштавала шкурка вавёркi.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru