По алфавиту:

Указатель категорий Белорусская литература Жыццевы i творчы шлях Я.Коласа.

Жыццевы i творчы шлях Я.Коласа.

ВУЗ: ИСЗ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусская литература
Количество страниц: 22
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2008
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

Уводзiны 3
1. Жыццевы i творчы шлях Я.Коласа 4
2. Газеты «Наша доля» i «Наша нiва» 15
Заключэнне 20
Спіс выкарыстаных крыніц 21

Описание.

Якуб Колас - класік сусветнай і беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай мовы, народны паэт Беларусі. Выступаў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, педагог, грамадскі дзеяч.
Творцасць народнага паэта Я. Коласа складае цэлую эпоху у гiсторыi беларускай дiтаратуры. Яго па праву лiчаць заснавальнiкам нацыянальная прозы, хаця знакамiтаму празакiку належаць i паэтычныя шедэуры — паэма «Новая зямля» i «Сымон-музыка». Жыцце i творчасць гэтага чалавека сталi значным укладам у беларускую культуру. Заслуга Якуба Коласа як нацыянальнага пiсьменнiка у тым, што ен адчынiу для развiтых лiтаратур свету беларускае пiсьменнае слова, васпеу беларускi народ.
Трэба зауважыць, што Колас паказау сябе i як публiцыст, у ходзе свайго творчага шляху прымая удзел у працы газет «Наша доля» i «Наша нiва». Менавiта на старонках гэтых выданняу Колас публiкавау свае кiпучыя, напоуненыя паэтычнай сiлай творы.
Мэтай данай працы з’яуляецца аналiз публiцыстычный дзейнасцi Я. Коласа.

Выдержка из работы.

2. Газеты «Наша доля» i «Наша нiва»
Першая легальная грамадска-палітычная і літаратурная газета «для вясковага і местачковага рабочага люду» выйшла ў свет адначасна лацінкаю і кірыліцай на васьмі старонках невялікага фармату агульным накладам 10 тысяч паасобнікаў. У артыкуле «Да чытачоў» газета сфармулявала сваю праграму так: «Пісаць мы будзем для вёскі і будзем бараніць справы вясковых людзей. Лічачы найбольшым ворагам цямноту і бяспраўнае палажэнне мужыка, мы аб'яўляем вайну ўсім цёмным сілам, каторым дзеля карысці сваёй вялікая выгада была трымаць васьмімільённы народ беларускі ў няволі і паняверцы, баламуціць і дурыць яго. У дзісейшы вялікі момант, калі ўсе народы гасударства расійскага, аб'явіўшы вайну старым парадкам, напрагаюць усе свае сілы, каб дабіцца свабоды і лепшае долі, мы будзем разам з імі... Мы верым, што шчырыя прыяцелі вялікае народнае справы памогуць нам у гэтай працы. Мы маем надзею, што пры іх помачы «Наша Доля» разыдзецца далёка па ўсёй нашай маці зямліцы Беларускай...» [4, 139]
Стваральнікамі газеты была група сяброў Беларускай Сацыялістычнай Грамады, а выдаўцом і рэдактарам - жыхар Вільні Іван Тукеркес.
У першым нумары былі змешчаныя верш Якуба Коласа «Наш родны край», якім паэт дэбютаваў у друку, а таксама вядомае рэвалюцыйнае апавяданне «Прысяга над крывавымі разорамі» Цёткі (Алаізы Пашкевіч), што брала чынны ўдзел у заснаванні газеты. У трэцім нумары з'явілася апавяданне «Суд» Ядвігіна Ш. Аднак ідэйны кірунак «Нашай Долі» вызначалі найперш не літаратурныя творы, а публіцыстычныя і агітацыйныя матэрыялы: «Што будзе?», «Даход расійскага цара», «Аб народных дэмакратах», «Колькі стояць рускія генералы», «Як мужыку палепшыць сваё жыццё» ды іншыя. Яны паведамлялі пра рэвалюцыйныя падзеі ў імперыі, выкрывалі палітыку царызму і «истиннорусских людей» у Беларусі. Нядзіва, што газета адразу прыцягнула пільную ўвагу ўладаў. Ужо назаўтра пасля выхаду першы нумар быў канфіскаваны, а ў рэдакцыі паліцыя ўчыніла ператрус [18, 92].

Список литературы.

1. Вялікі пясняр беларускага народа. Зборнік артыкулаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа. Мінск, 1959.
2. Жураўлёў В.П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку. Мінск, 2002.
3. Жураўлёў В.П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. Мінск, 2004.
4. З жыццяпісу Якуба Коласа: Дакументы і матэрыялы / Уклад., уступ. артыкул і імян. паказ. Г.В. Кісялёва; Рэд. В.В. Барысенка, М.І. Мушынскі. Мінск, 1982.
5. Казбярук У.М. Колас Якуб // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 8. Мінск, 1999. С. 382-384.
6. Кіпелі В. і З. Янка Купала і Якуб Колас на Захадзе: Бібліягр. Нью-Ёрк, 1985.
7. Лойка А.А. "Новая зямля" Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство. Мінск, 1961.
8. Лужанін М. Колас расказвае пра сябе. Мінск, 1982.
9. Майхровiч А.С. Янка Купала i Якуб Колас: Вопросы мiровоззренiя / Ред. В.М. Конон. Мiнск, 1982.
10. Мацюх М.Д., Мушынскі М.І. Колас Якуб // Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўн. У 6 т. Т. 3 / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН Рэспублікі Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А.В. Мальдзіса. Мінск, 1994. С. 299-304.
11. Міцкевіч Д.К. Любіць і помніць. Успамінае сын Якуба Коласа. Мінск, 2000.
12. Міцкевіч М. Якуб Колас на Захадзе // Роля беларускай дыяспары ў захаваньні і развіцьці беларускай культуры: Матэрыялы Міжнар. канф. (Лёндан, 29-30 верас. 2001 г.). Мінск, 2004. С. 71-76.

Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru